Aanmelden

Je naam (verplicht)

Leeftijd

ManVrouw

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Je e-mail (verplicht)

Ervaringen als zanger(es)

of mailen met Nelly Elzinga (h.elzinga9@kpnplanet.nl)

of bellen: 06 8316 2764

______________________________________________________________________________________________

Pimpkoor Wilde Haver: Instemming Privacy Verklaring

Hierbij verklaar ik de inhoud van de privacy verklaring te hebben

gelezen. (zie hieronder)

Ik kan me, als lid van het Pimpkoor Wilde Haver, volledig vinden in de

doel gebonden verwerking van mijn persoonsgegevens.

Ik verleen hierbij Pimpkoor Wilde Haver toestemming tot het gebruik

zoals bedoeld.

Voornaam

Achternaam

Handtekening                                                                      Alkmaar,……………..

_____________________________________________________________________________________________

Algemene Privacy Verklaring Pimpkoor Wilde Haver

Inleiding

In deze privacy verklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Wilde Haver.

Persoonsgegevens

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens waarborgt en respecteert Wilde Haver uw privacy door naleving van de AGV. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Dat houdt in dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor zover ze verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze van u zijn verkregen.

Tevens is geregeld dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Voor het doel van onze vereniging verwerken wij na uw aanmelding de volgende

persoonsgegevens:

1. Voor- en achternaam

2. Geboortedatum

3. Adres, postcode en woonplaats

4. Telefoonnummer

5. E-mailadres

6. Datum inschrijven

7. Datum uitschrijven

Wij beperken ons tot deze persoonsgegevens en zijn daardoor in staat goed met u te communiceren over zaken de vereniging aangaand.

Bijzondere persoonsgegevens

Wilde Haver verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wilde Haver verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– De eigen ledenadministratie

– Verzenden van nieuwsbrieven en andere relevante informatie.

– Maken van verslagen van optredens evt. met foto’s

– Plaatsen van deze verslagen op de website

– Uitnodigingen voor optredens

– Aanschrijven voor optredens

– Delen van het ledenbestand met de leden

– Oproepen voor vergaderingen

– Versturen van MP3 en songteksten

– Aanschrijven van subsidieverstrekkers

Hoe lang bewaren we de gegevens

Wilde Haver zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn na schriftelijke afmelding is maximaal 7 jaar.

Foto’s en video’s

Bij optredens kan er beeldmateriaal worden gemaakt dat gebruikt wordt voor promotie doeleinden, zoals posters, artikel in nieuwsblad, de website.

Dit wordt door het koor niet gezien als inbreuk op de privacy. Het behoort tot het lidmaatschap van een in het openbaar optredend koor.

Delen met derden

Wilde Haver deelt uw persoonsgegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Toegang tot het ledenbestand

Er zijn door Wilde Haver regels gemaakt voor de interne verwerking van uw persoonsgegevens. Uitsluitend leden van het bestuur hebben toegang tot het ledenbestand.

Gegevens inzien, aanpassen, aanvullen en verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de vereniging. Wilde Haver zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Samen met de secretaris kunnen uw persoonsgegevens worden gecontroleerd.

Wilde Haver website

www.wildehaver.nl is een website van Wilde Haver.

Wilde Haver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wilde Haver heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware, zoals virusscanner een firewall.

Facebook

Wilde Haver gebruikt geen Facebook

Het gebruik van Facebook onder de naam van Wilde Haver valt niet onder verantwoordelijkheid van onze vereniging.

Wijziging privacy verklaring

Het bestuur van Wilde Haver behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid

Het bestuur van Pimpkoor Wilde Haver

Alkmaar, 30 mei 2018

Pin It